Zakon o fiskalizaciji u 2022?

Šta nam donosi novi zakon o fiskalizaciji u 2022?

Krajem 2020.godine Narodna Skupština je usvojila novi Zakon o fiskalizaciji čija primena počinje od 01.01.2022.godine.

Sa usvajanjem novog zakona, otvorila su se mnoga pitanja i nejasnoće kako preduzetnicima tako i knjigovodstvenim agencijama. U ovom tekstu ćemo pokušati da odgovorimo na neka od najčešćih pitanja, a počećemo sa kalendarom obaveza koji će dati tačnu sliku šta nas čeka u narednom periodu kao i postupku postupanja fiskalizacije kao i odgovoru na specifična pitanja u vezi sa primenom novih fiskalinih uređaja.

Kalendar obaveza nove fiskalizacije

Iako se čini da vremena ima dovoljno, stvari se odvijaju brzo i pred nama su mnoge stavke koje trebamo pokriti počevši od Oktobra meseca 2021 godine:

Red.br.PeriodRadnjaPostupak
1.Od 01.10.2021.Prijava poslovnih prostorija i prostoraPosredstvom portala ePorezi, poreski obveznici će moći da prijavljuju poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima obavljaju delatnost za koju je neophodno posedovanje  fiskalnog uređaja.
2.15.10.201.-31.01.2022.Prijava za finansijku podršku (subvencije u iznosu od po 100eura  za svaki registrovani prostor i registravani fisklani uređaj)Preduslov za ostvarivanje prava na finansijsku podršku je prethodno uredno podneta prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije PGJO
3.Od 01.11.2021.Prijava za bezbednosi elementPrijava za bezbednosi element vrši se namon izbora fisklanog uređaja na tržištu, nakon ovog koraka možete početi period fiskalizacije.
            4.01.11.2021.-30.04.2022.Prelazni period prelaska na novi sistem fiskalizacijeU ovom periodu je potrebno obaviti sve radnje, kako bi nesmetano od naredne godine bili u potpunosti fiskalizovani u skladu za Zakonom.

A šta da radimo sa starim uređajima?

Jedna od tema koja muče mnoge preduzetnike koji su već investirali u uređaje.

Iz tog razloga, bitno je napomenuti da defiskalizacija starih fiskalnih uređaja neće biti neophodna, već će biti automatski izvršena povezivanjem novih fiskalnih uređaja sa serverom u Poreskoj upravi i stavljanje starih uređaja van funkcije.

Specifična pitanja na temu fiskalizacije (i nedoumice)

Jedno od najčešće postavljenih pitanja je šta ako dođe do prekida internet veze –  da li će to uticati na beleženje prometa. Naime, svaki poslovni prostor imaće procesor fiskalnih računa-uređaj koji će beležiti sve transakcije do momenta ponovnog uspostavljanja veze.

Nakon usvajanja novog zakona o Fiskalizaciji , pored ovog, otvorila su se brojna pitanja u vezi sa konkretnim slučajevima u praksi. Neka od njih su obrađena na sajtu Poreske uprave, a u nastavku Vam dostavljamo odgovor od strane Ministarstva finansija na pitanje koje objašnjava postupak evidentiranja prodaje na rate.

„Kada kupac dođe da kupi televizor na 5 rata, da li se za svaku ratu posebno kupcu izdaje po jedan fiskalni račun ( Koliko rata toliko računa )“?

Poreska uprava kaže sledeće: „Fiskalni račun je fiskalni dokument kojim se potvrđuje da je pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, evidentiran u elektronskom fiskalnom uređaju.

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, kao podatak o vrsti fiskalnog računa, na fiskalnom računu, navodi jedan od sledećih podataka: 1) promet; 2) avans.

Računom za promet, smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja ostvarenog prometa dobara i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo).

Računom za avans, smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja primljenog avansa za budući promet na malo.

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, kao podatak o tipu transakcije, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka: 1) prodaja; 2) refundacija, odnosno poništavanje računa.

Prodajom, u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatra se tip transakcije koji podrazumeva promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo.

Koje podatke je podatke na fiskalnom računu potrebno iskazati?

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka, zavisno od sredstva plaćanja kojim kupac, odnosno korisnik usluga plaća isporučena dobra, odnosno pružene usluge: 1) “gotovina” – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem); 2) “instant plaćanje” – ako se plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mestu”; 3) “platna kartica” – ako se plaćanje vrši platnom karticom; 4) “ček” – ako se plaćanje vrši čekom; 5) “prenos na račun” – ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos; 6) “vaučer” – ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja; 7) “drugo bezgotovinsko plaćanje” – ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu iskazuje poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno relevantnog dokumenta u slučajevima navedenim u čl. 11 Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Službeni glasnik RS“ br. 31/21), odnosno u slučaju izdavanja računa za promet na malo, u smislu člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, u okviru koga je plaćanje izvršeno putem avansa, u celosti ili delimično, kada se iskazuje poziv na jedinstveni redni broj jednog ili više računa za avans, u smislu člana 2. stav 1. tačka 2) navedenog Pravilnika.

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu iskazuje poziv na broj drugog relevantnog dokumenta, u slučaju da pored fiskalnog računa kupcu dobara, odnosno korisniku usluga izdaje i drugi račun ili sličan dokument, a koji se ne smatra fiskalnim računom u smislu člana 5. stav 1. Zakona.

Napominjemo da poreska obaveza nastaje u momentu prometa, odnosno u momentu izdavanja avansnog računa koji se izdaje za budući promet na malo (sam fiskalni račun, kao i poreska obaveza, ne može se deliti na rate).“

Ko nema obavezu da pristupi novoj fiskalizaciji?

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, odnosno grupa nemaju obavezu da evidentiraju promet preko fiskalnih urađeja:

49.31Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
49.32Taksi prevoz;
52.21Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
53.10Poštanske aktivnosti javnog servisa;
61Telekomunikacije;
64Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
65Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
66Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
69.10Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
75.00Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
84.30Obavezno socijalno osiguranje;
85Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;
86Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
87Socijalna zaštita sa smeštajem;
88Socijalna zaštita bez smeštaja;
94.91Delatnost verskih organizacija.

Prema članu 4. Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza  evidentiranja promenta na malo preko elektranskog fiskanog uređaja I za:

  • delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 104/16 i 95/18), osim upravljanja grobljima i sahranjivanje; pogrebne delatnosti i pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;
  • poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS”, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika:
  • pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:
47.99Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;
96.09Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.

Šta nam  zapravo donosi novi model fiskalizacije?

Novi model fiskalizacije donosi brojne koristi i to:

  • Smanjenje operativnih troškova poreskih obveznika (kupovina traka,ni obrazaca,štampanje kontrolnih traka,obavezni servisi fiskalnih urađeja)
  • Smanjiće se nepotrebna adminstracija
  • Novi model fiskalizacije doprineće smanjenju sive ekonomije i smanjiće mogućnost zloupotrebe.

Ukoliko imate pitanja ili nejasnoća slobodno se obratite knjigovodstvenoj agenciji PinPoint.